Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u78486p72084/domains/chillchat.nl/public_html/config.php on line 174
chatregels

Algemene voorwaarden

Voorwoord:

De Chillchat profielen zijn volledig gratis. U kunt gratis lid worden en gratis lid blijven. Ook het sturen en ontvangen van berichten is volledig kostenloos. Er zijn geen verborgen kosten of betaalde lidmaatschappen. Het enige wat niet gratis is, zijn de advertenties van sponsors die leiden naar andere sites buiten Chillchat, maar de webcamchat en profielen van Chillchat zelf zijn 100% gratis.


Algemene voorwaarden:

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.


Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze Website direct af.


Dit of toekomstig bezoek aan deze Website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.


Definities
 • 1.1 Chillchat.nl, handelend onder handelsnaam: "Safe Web Surfing" kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, ingeschreven in het Handelsregister onder Kamer van Koophandel nummer 59614315, btw-identificatienummer NL853570656B01, hieronder ook aan te duiden als "Safe Web Surfing",  verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze Website.
 • 1.2 Account: Het door de Gebruiker aangemaakte account, waarmee de Gebruiker toegang verkrijgt tot de Member database;
 • 1.3 Website: een medium voor het weergeven van informatie via het Internet.
 • 1.4 Gebruiker: De persoon die deze Website bezoekt en/of via zijn Account gebruik maakt van de door "Safe Web Surfing" geleverde diensten of producten, waaronder de Member database, ook aangeduid met ‘u’ of ‘uw’.
 • 1.5 Member database: Toegang tot het deel van de website waar de gebruiker een account voor heeft aangemaakt. Dit deel is deels afgeschermd tegen publiek bezoek. De gebruiker heeft mogelijkheden om privacy gevoelige informatie af te schermen voor publiek. Lees meer de Privacyverklaring. 
 • 1.6 Openbare gedeelte: het deel van de website waarvoor een gebruiker niet hoeft in te loggen middels een; paswoord, e-mailadres en/of gebruikersnaam.
 • 1.6 Content: alle informatie die door Gebruikers via de Website toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: reacties, likes, foto’s, video’s en handelingen voor de camera via bijvoorbeeld een computer;
 • 1.7 Berichten: de digitale, afgeschermde communicatie die de Gebruiker met andere gebruikers van de Website kan uitwisselen indien deze volledige toegang tot de Member database heeft en welke voor de Gebruiker in zijn Account zichtbaar zijn.
 • 1.8 IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, en daarmee verwante rechten zoals knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties.
 • 1.9 Moderatie (modereren): het door de medewerkers/vrijwilligers van "Safe Web Surfing"; bekijken, luisteren, lezen, bewerken of verwijderen van de door de Gebruiker aangemaakte Content.
2. Reikwijdte en aard van deze voorwaarden
 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen "Safe Web Surfing" en Gebruiker.
 • 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een website of dienst van "Safe Web Surfing".
 • 2.3 Volgorde van toepasselijkheid: deze algemene voorwaarden, tenzij de wet of Europese voorschriften, voor zover deze nog niet zijn opgenomen in de lokale wetgeving, dwingend van toepassing zijn.
 • 2.4 Ingeval bepalingen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht en wordt de betreffende bepaling omgezet in een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert.
3. De Website
 • 3.1 Deze Website heeft als doel om de gebruiker (voor eigen risico) content te laten uitwisselen met andere gebruikers van de websites van "Safe Web Surfing".  Dan wel via het Member gedeelte of de Openbare gedeelte van de website van "Safe Web Surfing".
 • 3.2 Het hoofddoel van de Website is het in contact brengen van de Gebruiker met overige gebruikers, die vervolgens via de Member database of het openbare gedeelte met elkaar kunnen communiceren. Het doel van de Website omvat niet het tot stand brengen van contact in levende lijve tussen de Gebruiker en overige gebruikers van de Website, het is Gebruiker niet verboden dergelijke afspraken met andere gebruikers te maken. "Safe Web Surfing" garandeert hoe dan ook op geen enkele wijze dat een dergelijk contact via de Website daadwerkelijk tot stand kan worden gebracht.
 • 3.3 Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze Website en/of de Gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de Website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.
 • 3.4 De Gebruiker kan een Account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de Gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.
 • 3.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om een Account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het Account, dan wel een fictief Account aan te maken. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de Gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer "Safe Web Surfing" vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan "Safe Web Surfing"  het Account beëindigen of opschorten.
 • 3.6 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord van zijn Account. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal Gebruiker "Safe Web Surfing"  direct op de hoogte brengen.
 • 3.7 "Safe Web Surfing" kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het Account.
 • 3.8 Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website en/of de Member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal "Safe Web Surfing"  direct aangifte doen.
 • 3.9 "Safe Web Surfing" spant zich naar beste kunnen in om de Website zorgvuldig en op professionele wijze beschikbaar te stellen. De Website wordt te allen tijde beschikbaar gesteld op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals deze die aantreft binnen de Website op het moment van gebruik (op “as is” basis). "Safe Web Surfing"   sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van de Website dan ook nadrukkelijk uit.
 • 3.10 "Safe Web Surfing" is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden tegenover de Gebruiker, (de inhoud van) de Website aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van de Website te verrichten.
 • 3.11 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Website.
4. Content en gebruik van de Website
 • 4.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Content die hij ter beschikking stelt via de Website gebruikt kan worden door Gebruikers. U erkent dat "Safe Web Surfing" geen invloed heeft op de naleving van deze algemene voorwaarden door andere Gebruikers.
 • 4.2 Het is u niet toegestaan eigen Content en Berichten te plaatsen:
 • a. die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of op andere wijze kwetsend of ongepast wordt bevonden;
 • b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • c. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen, waaronder prostitutie;
 • d. die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar prostitutie;
 • e. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • f. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • g. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
 • h. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van "Safe Web Surfing" te omzeilen;
 • i. die een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website legt of de functionaliteiten van de Website belemmeren;
 • j. die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat u bij "Safe Web Surfing" betrokken bent;
 • k. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 • l. die in strijd is met deze algemene voorwaarden, de Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 • m. die inbreuk maakt op de rechten van "Safe Web Surfing" en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • n. die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of  die de belangen en goede naam van "Safe Web Surfing" kan schaden.
 • 4.3 Indien u van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op uw (IE-) rechten, de rechten van "Safe Web Surfing" en/of een derde, of op andere wijze onrechtmatig is, zal u dit onverwijld aan "Safe Web Surfing" melden, zoals omschreven in artikel 8.
 • 4.4 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het Account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de Gebruiker. Dit laat het recht van "Safe Web Surfing" om alle geleden schade en gemaakte (buitenge)rechterlijke kosten op Gebruiker te verhalen onverlet.
5. Garanties en vrijwaringen
 • 5.1 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Website enkel een middel is om de Gebruiker in contact te brengen met andere gebruikers van de Website en om Content te delen en "Safe Web Surfing"  doet dan ook geen enkele garantie met betrekking tot enig resultaat, zoals het tot stand komen van een verhouding of het plaatsvinden van een afspraak in levende lijve tussen de Gebruiker en een andere Gebruiker.
 • 5.2 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat "Safe Web Surfing" geen invloed uit kan oefenen op (de inhoud van) Accounts en Content van andere gebruikers van de Website, anders dan nadat zij een in artikel 9 bedoelde melding heeft ontvangen, en dat deze Accounts enkel de mening van deze respectievelijke Gebruiker zelf weerspiegelt. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor enig nadeel dat wordt veroorzaakt doordat deze contact heeft (gehad), dan wel een overeenkomst heeft gesloten of andere handeling heeft verricht met een Gebruiker.
 • 5.3 De Gebruiker is jegens "Safe Web Surfing" aansprakelijk voor, en vrijwaart "Safe Web Surfing" volledig tegen, alle vorderingen van derden, alsmede de schade en kosten die "Safe Web Surfing" lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met "Safe Web Surfing" door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Website of (iii) van een onrechtmatige daad gepleegd door de Gebruiker. Alle door "Safe Web Surfing" gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.
 • 5.4 De Gebruiker staat er jegens "Safe Web Surfing" voor in dat hij gerechtigd is om van de Website gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en alle geldende wet- en regelgeving.
 • 5.5 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat "Safe Web Surfing" onder andere websites van derden gebruikt om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de Gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.
6. Aansprakelijkheid
 • 6.1 De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat hij van de Website maakt en alle handelingen die door middel van zijn Inloggegevens worden verricht - waaronder het plaatsen van Content en Berichten - alsmede voor alle (gevolgen) van beslissingen en/of rechtshandelingen die hij door middel van de Website maakt/ uitvoert en vrijwaart "Safe Web Surfing" van alle aanspraken van derden ter zake.
 • 6.2 De aansprakelijkheid van "Safe Web Surfing" voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van enige overeenkomst met de Gebruiker, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door "Safe Web Surfing", diens werknemers, vrijwilligers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van "Safe Web Surfing" ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan "Safe Web Surfing"  uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van "Safe Web Surfing"  is echter in geen geval hoger dan € 500,= (ex. BTW).
 • 6.3 “Directe schade” betekent uitsluitend:
 • a. zaakschade;
 • b. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van "Safe Web Surfing" in overeenstemming zijn met de overeenkomst met "Safe Web Surfing";
 • c. redelijkerwijs door Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de overeenkomst met "Safe Web Surfing";
 • d. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de overeenkomst met "Safe Web Surfing".
 • 6.4 "Safe Web Surfing" is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 5.3, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met enige overeenkomst met "Safe Web Surfing", met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker "Safe Web Surfing"  in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.
 • 6.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 60 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij "Safe Web Surfing"  meldt. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens enige overeenkomst met "Safe Web Surfing", op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
7. Overmacht
 • 7.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door "Safe Web Surfing" indien sprake is van overmacht.
 • 7.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers/vrijwilligers en/of afwezigheid van voor de levering van de Website cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van "Safe Web Surfing", tekortkomingen van door "Safe Web Surfing" ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet (al dan niet door een DDoS aanval), hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 • 7.3 Indien de overmacht tenminste dertig (30) dagen voortduurt, is "Safe Web Surfing" gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
8. Privacy
 • 8.1 "Safe Web Surfing"  besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de Privacyverklaring op deze Website.
 • 8.2 Indien de Gebruiker gedurende het gebruik van de Website persoonsgegevens van andere gebruikers en/of een derde verwerkt, is de Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze verwerking. Gebruiker garandeert dat deze verwerking altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving geschiedt en Gebruiker vrijwaart "Safe Web Surfing" van iedere vordering van een derde ter zake. In ieder geval zal Gebruiker de contactgegevens van andere gebruikers van de Website nooit gebruiken voor het versturen van mailings of andere ongewenste berichten, anders dan Berichten via de Website.
9. Klachtenafhandelingen
 • 9.1 Alle klachten in verband met gebruik van de Website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door "Safe Web Surfing"  serieus in behandeling worden genomen.
 • 9.2 De Gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail info@Chillchat.nl bij "Safe Web Surfing"  kenbaar te maken.
 • 9.3 "Safe Web Surfing" zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. "Safe Web Surfing" zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.
10. Melding onrechtmatige informatie
 • 10.1 "Safe Web Surfing" is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website, waaronder het publiceren van Content. "Safe Web Surfing" is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
 • 10.2 De aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit kan aan "Safe Web Surfing" worden gemeld via de daarvoor bestemde ‘abuse’ knop. De melding dient:
 • a. de beschrijving en vindplaats op de Website te bevatten van het materiaal/ de activiteit dat/die naar uw mening inbreuk maakt;
 • b. een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw (IE-)rechten en te specificeren waarom dat zo is;
 • c. contactinformatie te bevatten waar "Safe Web Surfing" contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • d. een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw melding juist en volledig is en dat u de rechthebbende bent ten aanzien van de betrokken (IE-)rechten; en
 • e. te zijn ondertekend door degene bij wie de (IE-)rechten berusten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens deze persoon.
 • 10.3 "Safe Web Surfing" behoudt zich het recht voor om de melding door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de Content waarop de melding betrekking heeft.
 • 10.4 "Safe Web Surfing" behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of als een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan "Safe Web Surfing" bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland.
 • 10.5 "Safe Web Surfing" zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.
 • 10.6 Degene die de melding doet vrijwaart "Safe Web Surfing" tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die "Safe Web Surfing" lijdt, nog zal kunnen lijden of die "Safe Web Surfing" dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.
11. IE-rechten
 • 11.1 De IE-rechten die verband houden met de Website, waaronder de toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content en Berichten, berusten uitsluitend bij "Safe Web Surfing" en/of haar licentiegever(s). Niets in deze algemene voorwaarden strekt ter overdracht van enig IE-recht.
 • 11.2 Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, verstrekt "Safe Web Surfing" aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Website.
 • 11.3 De Gebruiker behoudt de IE-rechten met betrekking tot de Content en Berichten. De Gebruiker verleent met het plaatsen van Content en Berichten automatisch aan "Safe Web Surfing" een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze Content en Berichten te gebruiken (waaronder openbaar te maken en te verveelvoudigen) voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Website vereist is.
 • 11.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om door "Safe Web Surfing" op de Website geïnstalleerde of anderszins geïntegreerde technische en/of organisatorische beperkingsmaatregelen op enige wijze te saboteren of te omzeilen. 
 • 11.5 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop IE-rechten van "Safe Web Surfing" rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze algemene voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij "Safe Web Surfing" daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
12. Duur en beëindiging
 • 12.1 De overeenkomst met betrekking tot gebruik van de Member database wordt tussen partijen voor onbeperkte tijd aangegaan. De Gebruiker kan op elk gewenst moment het gebruik van de Member database staken en het Account verwijderen, waarmee de overeenkomst ten einde is
 • 12.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die "Safe Web Surfing" ten dienste staan, is "Safe Web Surfing" te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Member database (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, Content en Berichten te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
 • Gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 • a. "Safe Web Surfing" van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere gebruikers van de Website, derden of "Safe Web Surfing" zelf kunnen toebrengen.
 • b. "Safe Web Surfing" zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 • 12.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Member database te gebruiken en wordt de toegang tot de Member database direct ontzegd. "Safe Web Surfing" verwijdert bij beëindiging het Account en/of door Gebruiker geplaatste Content en Berichten binnen een redelijke termijn. "Safe Web Surfing" blijft gerechtigd om alle Content die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst te gebruiken zoals bepaald in artikel 10.3. Na het einde van de overeenkomst zal "Safe Web Surfing" echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle Content die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst verwijderen, wissen of anonimiseren. "Safe Web Surfing" is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
13. Varia
 • 13.1 "Safe Web Surfing" heeft het recht om de diensten die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden. Voor de Gebruiker significante wijzigingen zullen aan de Gebruiker bekend worden gemaakt via een notificatie op de Website. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze wijziging, dient hij contact op te nemen met "Safe Web Surfing" en/of zijn Account te beëindigen.
 • 13.2 "Safe Web Surfing" wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.
 • 13.3 "Safe Web Surfing" mag de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen en zal u daarvan in kennis stellen.
 • 13.4 Waar onderdelen van deze algemene voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.
 • 13.5 Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing.
 • 13.6 Alle geschillen over, voortvloeiend uit of ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Website zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.